O nas

Polityka prywatności

 

                                                 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności została stworzona i przyjęta przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców z siedzibą w Szczecinie, ul. Krasińskiego 79/80, 71-446 Szczecin, NIP: 8510000575
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy www.spolem.szczecin.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu
  3. Społem: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców , ul. Krasińskiego 79/80, 71-446 Szczecin,
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  2. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  3. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Społem ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Społem, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016),0 zwane dalej RODO wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

                                             § 2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Społem zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Społem dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności RODO.
 2. Społem dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Społem swoje dane, Społem zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru  i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Społem lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i  wyłącznie na polecenie Społem.

                                               § 3 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Społem stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

     2.  Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 3. tworzenia statystyk,
 4. utrzymania sesji Użytkownika,
 5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

    3.  Cookies  mogą  być  zamieszczane  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika    Serwisu.

    4.  Zebrane  dane   służą  do   monitorowania  i  sprawdzenia, w  jaki  sposób  Użytkownicy korzystają   z   Serwisu,  aby      usprawniać    funkcjonowanie    Serwisu     zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

    5. Użytkownik  w   każdej  chwili   ma   możliwość   wyłączenia  lub    przywrócenia   opcji gromadzenia    cookies    poprzez    zmianę   ustawień  w    przeglądarce    internetowej.

    6.  Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia   w   korzystaniu   z  Serwisu. Całkowite  wyłączenie  opcji   przyjmowania Cookies  nie  będzie oznaczać  braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w serwisie  z  zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

   7.  Niedokonanie   zmiany   ustawień   oznacza, że  dane   będą zamieszczone w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika   (korzystanie   z   Serwisu  będzie  powodować  automatyczne zamieszczanie  Cookies w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika).

Monitoring

Społem stosuje monitoring wizyjny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników bądź też ochrony mienia w swoich placówkach handlowych i w ich najbliższym otoczeniu. Monitoring stosuje się również do  ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Społem na szkodę.

Na każdym wejściu do obiektów Spółdzielni, w których zainstalowany jest monitoring wizyjny o fakcie jego stosowania informuje specjalne oznaczenie w postaci odpowiednich  znaków lub informacji  o obecności kamer.

Profilowanie

Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, jeżeli Użytkownik nie wyrazi Społem takiej zgody. Użytkownik, który wyraził zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie (profilowanie) ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości  email  na  adres  kadry@spolem.szczecin.pl